Przejdź do głównej treści

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego e-certyfikator.pl udostępnianego przez PaselaHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 5130285920.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu. Każdy Użytkownik serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.

Definicje

 1. Administrator – administratorem Serwisu e-certyfikator.pl jest PaselaHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gotkowice 81b, 32-048 Gotkowice, NIP 5130285920, REGON 525334789.
 2. Regulamin – regulamin określający zasady Serwisu prowadzonego przez Administratora, dostępny pod adresem: e-certyfikator.pl, zgodny z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje, zakres oraz zasady usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jaki i do przedsiębiorców, o ile w treści Regulaminu nie wskazano, że dotyczy ona wyłącznie określonej kategorii Użytkowników.
 3. Serwis – strona internetowa o adresie: e-certyfikator.pl, prowadzona przez Administratora, umożliwiająca składanie przez Użytkownika Zamówienia na Usługę oraz usług z nią powiązanych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa – dostępna w Serwisie usługa polegająca na możliwości zamówienia przez Użytkownika Świadectwa Charakterystyki Energetycznej sporządzonego przez Osobę Uprawnioną.
 6. Świadectwo (Świadectwo Charakterystyki Energetycznej) – dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wystawiany zgodnie z przepisami Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków.
 7. Ustawa o Charakterystyce Energetycznej Budynków– ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ze zmianami Dz.U.2021.497.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 9. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 10. Osoba Uprawniona – osoba uprawniona na podstawie Ustawy do sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i wpisana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.
 11. Formularz – dokument z opisami pól, zawierający opcje wyboru lub pola formularza do wypełnienia przez Użytkownika, służący do składania zamówienia.
 12. Dane użytkownika – informacje i dane zamieszczane przez użytkownika w Formularzu. Szczegółowe informacje nt Danych użytkownika, w tym danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem e-certyfikator.pl.
 13. Treść serwisu – wszelkie informacje, dane, zdjęcia, filmy i tym podobne, dostępne na stronie internetowej e-certyfikator.pl.
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Administratorem umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z obowiązującym prawem i na zasadach określonych w Regulaminie.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Usług

 1. urządzenie z procesorem o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz i kartą graficzną o pamięci minimum 512 MB
 2. dostęp do Internetu
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetową: MS Edge, Mozilla FireFox, Chrome, lub Safari
 4. włączona obsługa Java Script
 5. włączona obsługa plików Cookies

Warunki świadczenia usług

 1. Serwis oraz Treść serwisu są udostępniane użytkownikowi nieodpłatnie.
 2. Odpłatne jest sporządzenie (i wysyłka w formie papierowej, o ile dodatkowa usługa jest dostępna) Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (Usługa).
 3. Dostęp do Serwisu oraz do Treści serwisu, jak również usługi oferowane w ramach Serwisu jest udostępniana przez Administratora przy dołożeniu starań. Dostęp do Serwisu, Treści oraz funkcjonalności (Usługi) nie jest gwarantowany.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie wpłynie negatywnie na jego funkcjonalność.
 5. Użytkownik ma zakaz korzystania z Serwisu, udostępniania Danych oraz korzytania z Usług w sposób niezgodny z prawem.
 6. Administrator ma prawo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu, Treści i Usług, jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu.
 7. Serwis pozwala na zlecanie przez Użytkowników Usług za pośrednictwem Internetu.

Rodzaje i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Serwisu (e-certyfikator.pl) Administrator świadczy usługi:

 1. Dostęp do Treści Serwisu – umowa o świadczenie usługi (Dostęp do Treści Serwisu) jest zawierana z Użytkownikiem z chwilą wejścia na stronę e-certyfikator.pl. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści serwisu na własny użytek. Użytkownik nie ma prawa kopiowania Treści, zdjęć i filmów w celu dalszego ich rozpowszechniania, bez zgody Administratora. Treść serwisu podlega ochronie własności intelektualnej, zgodnie z prawem – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługa – dostępna w Serwisie Usługa (zgodnie z definicją określoną z par Definicje) polegająca na możliwości zamówienia przez Użytkownika Świadectwa Charakterystyki Energetycznej sporządzonego przez Osobę Uprawnioną.
 3. Pozostałe usługi – za pośrednictwem Serwisu, użytkownik może skontaktować się z Administratorem. Użytkownik może też pozostawić swoje dane kontaktowe, które będą przetwarzane w celu wykonania usługi, na warunkach opisanych w Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy polegającej na wykonaniu Świadectwa charakterystyki energetycznej na warunkach podanych w opisie Usługi.
 5. Cena uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy (w przypadku zamówienia wersji papierowej Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, o ile taka opcja zostanie udostępniona Osobie Uprawnionej). Wszelkie ceny wskazane w Serwisie są kwotami brutto.
 6. Cena brutto, która widnieje przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążącą ceną dla stron transakcji.
 7. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja treści oraz warunków w nim opisanych.
 8. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie w nim informacji zgodnych ze stanem faktycznym (zgodnie z opisem w paragrafie „Odpowiedzialność Użytkownika”).
 10. Usługa jest wykonywana na podstawie informacji zawartych w Formularzu. W razie wątpliwości, co do rzetelności lub poprawności podanych informacji Administrator (lub jego przedstawiciel) ma prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu weryfikacji Zamówienia.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo żądania podania przez Użytkownika dodatkowych, niewymienionych w Formularzu Zamówienia, danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu skanów lub oryginałów określonych dokumentów, które w świetle przepisów Ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, względnie na podstawie oceny Osoby uprawnionej, okażą się niezbędne do wystawienia Świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli dodatkowe dane lub dokumenty w dalszym ciągu będą niewystarczające do wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, żądanie takie może być wielokrotnie powtarzane. W takim przypadki Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wystawione dopiero po przedstawieniu przez Użytkownika w odpowiedniej formie niezbędnych danych lub dokumentów. W przypadku braku możliwości przedstawienia niezbędnych danych i dokumentów zamówienie zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie Użytkownikowi.
 12. W przypadku chęci złożenia kilku Zamówień, do każdego Zamówienia Użytkownik musi uzupełnić oddzielny Formularz Zamówienia.
 13. Za prawidłowość wystawienia Świadectwa odpowiada Osoba Uprawniona.
 14. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli – ofertę zawarcia Umowy zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
 16. Po dokonaniu płatności oraz zaksięgowaniu wpłaty Administrator niezwłocznie potwierdza otrzymanie zapłaty poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
 17. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania zapłaty wysłanego przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.

Płatności

 1. Płatność za dokonane zamówienie jest realizowana za pośrednictwem platformy Płatności24.
 2. Płatność musi zostać dokonana równocześnie ze składaniem Zamówienia.
 3. Płatności dokonywane przez Użytkowników dokumentowane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
 4. Brak natychmiastowej wpłaty za złożone Zamówienie oznacza, iż Użytkownik wycofuje ofertę zawarcia Umowy.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika BLIK-a, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do BLIK-a Użytkownika.
 6. Domyślną formą dostarczenia do Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wysłanie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
 7. Przesłanie dokumentu elektronicznego jest nieodpłatne i będzie następowało niezwłocznie po jego sporządzeniu i przekazaniu Administratorowi przez Osobę Uprawnioną.
 8. Dostawa Świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Koszty wysyłki Świadectwa w formie papierowej zostaną doliczone do sumy płatności, a Użytkownik zostanie o nich poinformowany przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 10. Wysyłka wersji papierowej następuje w dni robocze, zgodnie z kalendarzem Prawa Pracy obowiązującym w Polsce.
 11. Wysyłka nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Świadectwa Administratorowi przez Osobę Uprawnioną.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru papierowej wersji Zamówienia, przesłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. W przypadku podania przez Użytkownika niewłaściwego adresu do wysyłki Świadectwa w wersji papierowej lub nieodebrania przesyłki od kuriera, koszty wysyłki zostają uznane na poczet wysyłki niedostarczonej. Administrator nie ma obowiązku powtórnej wysyłki Świadectwa w wersji papierowej.

Reklamacja, odstąpienie od umowy, zwrot towaru

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu sprzedaje Usługę (a nie towar), dlatego Użytkownik nie ma praw do dokonania zwrotu Usługi.
 2. Zatwierdzając Formularz Zamówienia, Użytkownik składa wyraźną zgodę na wykonanie Usługi i przyjmuje od wiadomości, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Administrator odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.
 4. Reklamacje należy składać na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] . W treści reklamacji należy wskazać numer zamówienia.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Termin rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Formularzu Zamówienia, względnie później na żądanie Admnistratora (lub osób reprezentujących Administratora), wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Świadectwa charakterystyki energetycznej. Podanie danych nieprawdziwych, nierzetelnych, niepełnych lub nieaktualnych może doprowadzić do wadliwości Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa w tym prawa autorskie do Serwisu oraz do zawartych w nim treści, znaków graficznych i słownych, znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej, logotypy, grafiki i fotografie należą wyłącznie do Administratora. Wszelkie kopiowanie, powielanie bądź jakiekolwiek inne wykorzystywanie zawartych w Serwisie treści jest zabronione.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 do odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem e-certyfikator.pl w ciągu 7 dni od wprowadzenia zmian.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W razie sporu z Administratorem lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.